Търговската сесия е отворена

Брой сделки за деня
Пазарен дневен оборот 0 BGN


Брой сделки за деня 0


Сегмент акции 0


Сегмент облигации 0


Сегмент АДСИЦ 0
Новини
Промян на времевия интервал на търговските сесии на MTF – SOFIA
На основание чл. 78, ал. 4 от Правилата за дейността на MTF – SOFIA, Съвета на директорите на „Капман” АД променя времевия интервал на търговските сесии на MTF – SOFIA в диапазона 9,00 – 17,30 часа всеки работен ден. Решението влиза в сила от 23 януари 2018 г.

Корпоративно събитие – Еврохолд България АД (mEUBG)
С решение на СД на „Капман”АД от 08.01.2018 г. и във връзка с успешно приключило увеличение на капитала на „Еврохолд” АД от 161 345 000 лв. на 197 525 600 лв., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 22.12.2017 г., и вписано в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор с […]

Разширяване на ценовия диапазон за емисия „Св. Св. Константин и Елена” АД, MTF код mSKELN
На основание чл. 104, ал. 7 от Правилата за дейността на MTF SOFIA, Съветът на директорите на „Капман” АД взе решение в рамките на търговската сесия на 04.01.2018 г. след 14.15 часа диапазона за емисия „Св. Св. Константин и Елена” АД, MTF код mSKELN  да бъде допълнително разширен с 50 (петдесет) на сто.

Корпоративно събитие – Инвестор.БГ АД (mIBG)
С решение на СД на „Капман”АД от 19.12.2017 г. и във връзка с успешно приключило увеличение на капитала на „Инвестор.БГ” АД от 3 188 242 лв. на 4 782 362 лв., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 04.12.2017 г., и вписано в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор с решение от 11.12.2017 […]

Корпоративно събитие – Сила Холдинг АД (mHSI)
С решение на СД на „Капман”АД от 06.12.2017 г. и във връзка с успешно приключило увеличение на капитала на „Сила Холдинг” АД от 20 000 000 лв. на 36 852 997 лв., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 27.11.2017 г., и вписано в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор […]

Корпоративно събитие – Софарма имоти АДСИЦ (mSFI)
С решение на СД на „Капман”АД от 16.11.2017 г. и във връзка с успешно приключило увеличение на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ от 19 256 929 лв. на 20 103 965 лв., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 01.11.2017 г., и вписано в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор […]

Отписване на Емисия акции- ЗД Евро инс АД от Пазар I, сегмент Акции
Емитент: ЗД Евро инс АД-София (mEURINS) Поради отписване като публично дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисия за финансов надзор, на дружество, прието за търговия на MTF SOFIA, на основание чл. 69, ал. 2, т. 1 от Раздел III Допускане до търговия […]

Корпоративно събитие – Спиди АД (mSPIDI)
С решение на СД на „Капман”АД от 10.08.2017 г. и във връзка с успешно приключило увеличение на капитала на „Спиди” АД от 5 335 919 лв. на  5 377 619 лв., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 03.07.2017 г., и вписано в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор с […]

Нови Правила за дейността и Тарифа за услуги и такси на MTF Sofia
На основание писмо № РГ – 03-72-26/10.05.2017 г. на Комисията за финансов надзор и решение на Съвета на директорите на ИП „Капман” АД, влизат в сила нови Правила за дейността на многостранната система за търговия (MTF SOFIA) и Тарифа за предлаганите услуги и такси на MTF SOFIA. Документите могат да бъдат намерени ТУК.

Корпоративно събитие – Еврохолд България АД (mEUBG)
С решение на СД на „Капман”АД от 06.03.2017 г. и във връзка с успешно приключило увеличение на капитала на  „Еврохолд България” АД от 127 345 000 лв. на  161 345 000, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 13.02.2017 г., и вписано в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор с […]