Базови стойности:
mELBW - 608.08 BGN
mELBM - 453.36 BGN
mELO03 - 616.75 BGN
mELO04 - 616.75 BGN
mELO05 - 616.75 BGN
mELP03 - 903.47 BGN
mELP04 - 903.47 BGN
mELP05 - 903.47 BGN
mELPM - 595.29 BGN
mELPW - 866.72 BGN
mUB07 - 1.8709 BGN
mUB14 - 1.8709 BGN
mUB21 - 1.8709 BGN
mUB30 - 1.8709 BGN
Сделки за деня:

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН и допуснати при условията и по реда на Правилата за дейността на многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД да сключват сделки с финансови инструменти на MTF SOFIA.