Базови стойности:
mELBW - 109.33 BGN
mELBM - 121.4 BGN
mELO03 - 140.29 BGN
mELO04 - 140.29 BGN
mELO05 - 140.29 BGN
mELP03 - 139.01 BGN
mELP04 - 139.01 BGN
mELP05 - 139.01 BGN
mELPM - 132.48 BGN
mELPW - 116.97 BGN
mUB07 - 1.6072 BGN
mUB14 - 1.6072 BGN
mUB21 - 1.6072 BGN
mUB30 - 1.6072 BGN
Сделки за деня:

Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници от България или от държава членка, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН и допуснати при условията и по реда на Правилата за дейността на многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД да сключват сделки с финансови инструменти на MTF SOFIA.